Kolego Spectristo-priteli,

Dekujeme za projeveny zajem o novy produkt MB-02+ urceny, pro pocitace kompatibilni se ZX Spectrum. Vitejte ve svete idealni kombinace Vaseho pocitace a noveho diskoveho systemu. Jsme hrdi, ze jste to prave Vy, kdo zvazuje mo‘nost zakoupen¡ tohoto vyn lezu, kter˜ pov˜¨¡ £rove¤ Va¨eho ZX Spectrum tam, kam u‘ v¡ce ne‘ 14 let bezesporu pat©¡. Je ‡as na konsolidaci v¨ech prav˜ch Spectrist–, proto‘e teprve teƒ se zformoval syst‚m, kter˜, by mˆli podporovat v¨ichni ti, kte©¡ to se sv˜m po‡¡ta‡em mysl¡ opravdu v ‘nˆ. Z mˆrem tohoto let ku je co nejob¨¡rnˆji p©edstavit mo‘nosti syst‚mu MB-02+, popsat mo‘nosti hardware syst‚mu a sou‡asn‚ho software a poskytnout tak i srovn n¡ s jin˜mi diskov˜mi syst‚my na tento po‡¡ta‡ dostupn˜mi. MB-02+ je diskov˜ syst‚m ur‡en˜ v˜hradnˆ pro po‡¡ta‡e kompatibiln¡ se ZX Spectrum. Jeho prezentace byla ke spat©en¡ na SAMCONu 1994 a 1995. Nyn¡ V m kone‡nˆ p©edstavujeme fin ln¡ verzi s‚riovˆ vyr bˆn‚ho syst‚mu.


Z kladn¡ charakteristika


Popis software a jeho mo‘nost¡

Se syst‚mem se standardnˆ dod v  z kladn¡ programov‚ vybaven¡, tedy BS-ROM, BS-DOS a BS-BIOS z d¡lny firmy BUSYsoft. K dispozici je d le ©ada podp–rn˜ch utilit, vznikaj¡ nov‚ programy (ji‘ dnes um¡ MB-02+ p©ev dˆt soubory mezi form tem BS-DOS, DP-DOS, M-DOS a MS-DOS).

Po p©ipojen¡ MB-02+ jsou k dispozici v¨echny funkce, kter‚ jsou bˆ‘nˆ implementovan‚ u jin˜ch diskov˜ch syst‚m– a ©adu nov˜ch. Syst‚m je koncipov n tak, aby po jeho p©ipojen¡ mohl u‘ivatel s diskov˜m m‚diem zach zet jako s kazetov˜m magnetofonem. V praxi to znamen , ‘e existuj¡c¡ software spolupracuj¡c¡ s kazetou bude stejnˆ dob©e (jenom v˜raznˆ rychleji) spolupracovat i s disketovou jednotkou, p©¡padnˆ dan˜ software nebude v ‘ dn‚m p©¡padˆ t©eba jakkoliv modifikovat (za p©edpokladu, ‘e nepou‘¡v  vlastn¡ LOAD/SAVE rutiny). Tato skute‡nost je zalo‘ena na faktu, ‘e j drem p©enosu dat mezi po‡¡ta‡em a m‚diem jsou dvˆ rutiny um¡stˆn‚ v ZX-ROM na adres ch 1218 (SAVE) a 1366 (LOAD). Na tyto rutiny jsou p©ipojeny slu‘by pr ce s p©ipojen˜mi m‚dii. Zohlednˆna je i skute‡nost, ‘e kazeta z–st v  p©eto‡ena na ur‡itou pozici (na rozd¡l od diskety), z toho d–vodu si syst‚m pamatuje, kde je "p©eto‡en " kter  disketa (zde je vyu‘it ukazatel virtu ln¡ p sky). Nav¡c je kdykoliv mo‘n‚ p©epnout tyto rutiny mezi pou‘¡v n¡m diskety a kazety. Jsou ji‘ kdispozici utility p©ev dˆj¡c¡ obsah kazet na diskety, mal˜m z zrakem je tekt‚ schopnost syst‚mu bezprobl‚movˆ spolupracovat i s bezhlavi‡kov˜mi soubory. Glob lnˆ vzato, MB-02+ je plnˆ kompatibiln¡ s kazetov˜m magnetofonem.

Syst‚m hardware MB-02+ umo‘¤uje zapnout m¢d plynul‚ RAM 64K, co‘ v praxi znamen , ‘e m–‘ete na adresu 0 nahr t jak˜koliv program (t©eba ZX-ROM), prov‚st v nˆm libovoln‚ £pravy (nainstalovat jinou znakovou sadu atd.) a nakonec zak zat z pis do t‚to oblasti pamˆti (tj. simulovat ROM). D¡ky tomuto m¢du uva‘ujeme i o podp©e syst‚m– CP/M a UNIX.

Zaj¡mavou perli‡kou je, ‘e m–‘ete pracovat s disketou a nez visle na tom m–‘e b˜t zapnut˜ m¢d IM 2, p©i‡em‘ nen¡ naru¨en chod ani jednoho z proces–. MB-02+ je jedin˜m syst‚mem na ZX Spectrum, kter˜ podporuje form t HD (High Density-vysok  hustota z zamu), co‘ je zp–sobeno pou‘it¡m programovateln‚ho ‡ipu Z80-DMA.


Popis hardware a jeho mo‘nost¡

Na plo¨n‚m spoji rozmˆru 11x23 cm jsou um¡stˆny n sleduj¡c¡ prvky: K syst‚mu MB-02+ jsou d le k dispozici n sleduj¡c¡ komponenty: Cel‚ za©¡zen¡ je ulo‘eno v ‡ern‚ kovov‚ krabici, kter  byla kv–li vysok˜m po‘adavk–m na p©esnost ©ez na laserem. Na horn¡m panelu MB-02+ je um¡stˆno tla‡¡tko RESET (kter‚ na ZX Spectrum +2A vzhledem k jeho konstrukci nefunguje), d le NMI (jeho stla‡en¡m vstoup¡te do NMI-Menu) a dioda indikuj¡c¡ p©ipravenost k provozu.

Vzhledem k vysok˜m n rok–m na rychlost p©enosu dat mezi MB-02+ a po‡¡ta‡em jsou kladeny vysok‚ po‘adavky na pamˆti pou‘it‚ v po‡¡ta‡i. D–kladn˜m zkou¨en¡m a provˆ©ov n¡m jsme zjistili, ‘e syst‚m funguje bezprobl‚movˆ na tˆchto po‡¡ta‡¡ch:

Na po‡¡ta‡¡ch Didaktik Gama syst‚m bohu‘el nefunguje (jsou zde pou‘ity pamˆti s p©¡li¨ dlouhou dobou p©¡stupu (maxim ln¡ p©¡pustn  doba je 200 ns)-zva‘te mo‘nost v˜mˆny pam¨Ÿov˜ch ‡ip– za rychlej¨¡, p©¡padnˆ zakoupen¡ po‡¡tate‡e s rychlej¨¡mi pamˆŸov˜mi ‡ipy).

Z jem o MB-02+ je neb˜vale vysok˜. Na¨i deale©i prod vaj¡ na¨e v˜robky doslova po cel‚ Evropˆ, z padn¡ zemˆ nevyj¡maje. Jsme p©esvˆd‡eni, ‘e tento jedine‡n˜, syst‚m pot©ebuje nebo bude pot©ebovat ka‘d˜, kdo ZX Spectrum neschov  do sk©¡nˆ. Ji‘ dnes vznikaj¡ programy psan‚ v˜hradnˆ pro MB-02+ vyu‘¡vaj¡c¡ jeho nadmˆrn‚ rychlosti a mo‘nost¡. Pokud jste ov¨em st le v rozpac¡ch ‡i v h te, zda nov˜, produkt opravdu zakoupit, doporu‡ujeme n v¨tˆvu Zl¡na. Po p©edbˆ‘n‚ dohodˆ r di cel˜ syst‚m p©edvedeme (doporu‡ujeme v¨ak, abyste dovezli vlastn¡ po‡¡ta‡). Stoj¡ to za to.


Co ©ekli o MB-02+